top of page

Privacyverklaring

Yuno Acupunctuur hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Als Yuno Acpunctuur ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met mij wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan dit document.

 

Voor een juiste behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 

Dossier

Ik als behandelend therapeut heb als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


In je dossier worden gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang zijn. Het doel van deze gegevensvastlegging dient o.a. jouw behandeling, de administratie, het maken van afspraken en de facturering. De wettelijke bewaartermijn van het dossier is 15 jaar na laatste wijziging/toevoeging. In jouw dossier zal de volgende informatie worden opgenomen:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• medische gegevens
• zaken m.b.t. seksualiteit
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport).

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor de volgende doelen:
• om (na jouw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
• voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid (na uw toestemming);
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg;
• Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik uiteraard eerst om jouw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd zodat je deze kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.


• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• datum van de behandeling
• consult Acupunctuur 24104
• kosten van het consult.


Rechten omtrent jouw gegevens
• Bij de intake vraag ik je toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens middels het formulier Behandel- en Privacyovereenkomst.
• Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
• Je hebt het recht op intrekking van de verleende toestemming
• Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit);
• Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met jouw persoons-gegevens om ga bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;

 

Beveiliging
Contact via email of website verloopt via een beveiligd systeem. Ik doe mijn best om jouw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
• door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Contactgegevens

Yuno Acupunctuur

Praktijkadres: Butterlaan 47

1851 MG Heiloo

06-33.37.10.60

yunoacupunctuur@protonmail.com

bottom of page